Apie bendrovę

APIE BENDROVĘ

UAB „Rail Baltica statyba“ – 2014 m. sausio 23 d. įkurta dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė, kuri yra bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“, koordinuojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke.

Bendrovės veiklos tikslas – įsteigti bendrą įmonę (su buveine Rygoje, Latvijoje) kartu su partneriais Latvijoje ir Estijoje, ginant bendrovės akcininko interesus siekti, kad būtų išvystytas ir įgyvendintas tarptautinis geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, kad būtų kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo šiam projektui bei Europos Sąjungos lėšomis ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis būtų suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovės vizija – laiku įgyvendintas „Rail Baltica” projektas – suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra, užtikrinanti greitą, patogų, saugų ir aplinkai draugišką susisiekimą tarp Baltijos valstybių ir Europos.

REKVIZITAI

Bendrovės pavadinimas: UAB „Rail Baltica statyba“
Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas: 4 161 494,08 Eur
Įregistravimo data ir vieta: 2014 m. sausio 23 d., Vilnius
Bendrovės kodas: 303227458
Buveinės adresas: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
Bendrovės registras: Valstybės įmonė Registrų centras
Elektroninis paštas: [email protected]

STRUKTŪRA

UAB „Rail Baltica statyba“ veiklos objekto bei funkcijų specifika bei ribotumas nereikalauja daugiapakopės valdymo struktūros, todėl ją sudaro bendrovės vadovas bei tiesiogiai jam pavaldūs darbuotojai:

ATLYGIO POLITIKOS NUOSTATOS

Atlygio politikos tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitikimą šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms.  Sudaryti atlygio dedamąsias taip, kad Bendrovė:

  • pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
  • skatintų darbuotojus tobulėti;
  • laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
  • siekdama didinti produktyvumą nuolat gerintų darbuotojų sąlygas;
  • prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
  • motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.

 Įgyvendinant šiuos tikslus, Bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vieningi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus: 

‒         pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;

‒         vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;

‒         darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi Bendrovės darbuotojai.

Šiais žingsniais užtikrinamas skaidrumas sprendimuose, susijusiuose su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.

Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.

Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri yra nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.

Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus Bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.

Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės

2019 12 31

2020-06-30

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. finansininkas, vyr. projektų vadovas

4

2 657

4

2903

Iš viso

4

2 657

4

2 903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdybos narių atlygis

Vardas, pavardė

Pareigos

Nepriklausomumo

kriterijus

Kadencijos laikotarpis

Nustatytas

metinis atlygis neto, Eur

Karolis Sankovski

Valdybos pirmininkas

Akcininko atstovas

2017 12 13 – 2021 12 13

0

Odeta Tručinskaitė-Šiušienė

Narys

Akcininko atstovas

2017 12 13 – 2021 12 13

0

Arenijus Jackus

Narys

Akcininko atstovas

2017 12 13 – 2021 12 13

0

 

KITA INFORMACIJA

UAB „Rail Baltica statyba“ įstatai

UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo specialiųjų įpareigojimų.
UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo investicinių projektų.
UAB „Rail Baltica statyba“ 2014-2019 m. laikotarpiu paramos neteikė.

DALYVAVIMAS KITUOSE JURIDINIUOSE ASMENYSE

UAB „Rail Baltica statyba“ yra šio juridinio asmens dalyvė:

Bendrovės pavadinimas: RB Rail AS
Registracijos numeris: 40103845025
Adresas: K. Valdemara 8, LV-1010 Ryga, Latvija
Telefonas: +371 6696 7171
El. paštas: [email protected]
El. paštas žiniasklaidai: [email protected]
Interneto svetainė: www.railbaltica.org
Įmonės RB Rail AS valdymo schema:

Įmonės RB Rail AS metinių finansinių ataskaitų rinkiniai:
http://www.railbaltica.org/lt/projekto-vykdytojai/pagrindinis-koordinatorius/as-rb-rail-dokumentacija/