Apie projektą / Apie UAB „Rail Baltica statyba”

UAB „Rail Baltica statyba“ – 2014 m. sausio 23 d. įkurta dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė, kuri yra bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“, koordinuojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke.

„Rail Baltica“ yra didžiausias ir brangiausias transporto infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, vykdomas po Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimo. Šio projekto apimtyje numatoma pastatyti daugiau nei 800 km ilgio europinės vėžės geležinkelio atkarpą nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Talino, su jungtimi į Vilnių.

2013 m. rugsėjo 16 d. Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ministrų, atsakingų už transporto sektorių, bendroje deklaracijoje numatyta, kad projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui užtikrinti bus steigiama bendra Baltijos šalių įmonė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasiūlė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigti naują dukterinę bendrovę, kuri kaip akcininkė dalyvautų numatomoje įsteigti bendroje įmonėje.

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ buvo įsteigta 2014 m. IV ketv., UAB „Rail Baltica statyba“ tapo šios įmonės steigėja bei akcininke, valdančia 33,33% akcijų.

UAB „Rail Baltica statyba“ veiklos objektą ir pagrindines funkcijas sudaro įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas bei jų suteikiamų teisių ir pareigų įgyvendinimas. Specifinis bendrov4s veiklos objektas lemia, kad bendrovė neturi pagrindinių veiklų, t.y. įėjimo – išėjimo logistikos, rinkodaros ir pardavimo, aptarnavimo po pardavimo ir pan. UAB „Rail Baltica statyba“ nedalyvauja rinkoje ir konkurencinėje aplinkoje.

Bendrovės veiklos tikslas – įsteigti bendrą įmonę (su buveine Rygoje, Latvijoje) kartu su partneriais Latvijoje ir Estijoje, ginant bendrovės akcininko interesus siekti, kad būtų išvystytas ir įgyvendintas tarptautinis geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, kad būtų kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo šiam projektui bei Europos Sąjungos lėšomis ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis būtų suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovės misija – atstovaujant Lietuvos pusę įmonėje „RB Rail AS“ siekti, kad Europos Sąjungos ir projekte „Rail Baltica” dalyvaujančių valstybių lėšomis projektas „Rail Baltica” būtų išvystas ir įgyvendintas – suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovės vizija – įgyvendintas „Rail Baltica” projektas, kuriantis optimalią vertę Lietuvos valstybei.

Rekvizitai

Bendrovės pavadinimas: UAB „Rail Baltica statyba“
Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas: 4 161 494,08 Eur
Įregistravimo data ir vieta: 2014 m. sausio 23 d., Vilnius
Bendrovės kodas: 303227458
Buveinės adresas: Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius
Bendrovės registras: Valstybės įmonė Registrų centras
Elektroninis paštas: rbs@litrail.lt

Struktūra

UAB „Rail Baltica statyba“ veiklos objekto bei funkcijų specifika bei ribotumas nereikalauja daugiapakopės valdymo struktūros, todėl ją sudaro bendrovės vadovas bei tiesiogiai jam pavaldūs darbuotojai.

Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaromos.

Atlygio politikos nuostatos

Atlygio politikos tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitikimą šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms.  Sudaryti atlygio dedamąsias taip, kad Bendrovė:

  • pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
  • skatintų darbuotojus tobulėti;
  • laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
  • siekdama didinti produktyvumą nuolat gerintų darbuotojų sąlygas;
  • prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
  • motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.

Įgyvendinant šiuos tikslus, Bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vieningi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus: 

‒         pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;

‒         vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;

‒         darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi Bendrovės darbuotojai.

Šiais žingsniais užtikrinamas skaidrumas sprendimuose, susijusiuose su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.

Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.

Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri yra nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.

Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus Bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės

2019 12 31

2020 12 31

2021 12 31

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. finansininkas, vyr. projektų vadovas*

4

2 657

4

2 932

4

3 057

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Daugiau informacijos apie atlygio politikos gaires rasite čia.

Bendrovės direktoriaus darbo užmokestį sudaro darbo sutartyje nustatytas fiksuoto dydžio mėnesinis darbo užmokestis - 678 EUR. Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis kitų sudėtinių dalių (kintamosios dalies, metinio paskatinimo, ar kt.) neturi.

Kita informacija

UAB „Rail Baltica statyba“ įstatai

UAB „Rail Baltica statyba“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo specialiųjų įpareigojimų.
UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo investicinių projektų.
UAB „Rail Baltica statyba“ 2014-2021 m. laikotarpiu paramos neteikė.

Dalyvavimas kituose juridiniuose asmenyse

UAB „Rail Baltica statyba“ yra šio juridinio asmens dalyvė:

Bendrovės pavadinimas: RB Rail AS
Registracijos numeris: 40103845025
Adresas: Satekles iela 2B, Ryga, LV-1050, Latvija
Telefonas: +371 6696 7171
El. paštas: info@railbaltica.org
El. paštas žiniasklaidai: media@railbaltica.org
Interneto svetainė: www.railbaltica.org
Įmonės RB Rail AS valdymo schema:

Įmonės RB Rail AS metinių finansinių ataskaitų rinkiniai:
http://www.railbaltica.org/lt/projekto-vykdytojai/pagrindinis-koordinatorius/as-rb-rail-dokumentacija/