Projekto įgyvendinimas / Teritorijų planavimas ir poveikio aplinkai vertinimas

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimas
Planuojamos geležinkelio linijos techninės charakteristikos nustatytos vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninių sąveikų specifikacijų (TSS) 4.2.1 punktu:
  • planuojamo geležinkelio linija yra P2-F1 (keleivių ir krovinių vežimo mišrus eismas);
  • ašies apkrova – 22,5 t;
  • gabaritas – GC;
  • geležinkelio linijos greitis – 200–250 km/h keleiviniams traukiniams, 100–120 km/h prekiniams traukiniams;
  • traukinio ilgis – 740–1050 m;
  • naudingas perono ilgis – 200–400 m.
Planuojama įrengti geležinkelio linija bus elektrifikuota bei dvikelė, 1435 mm vėžės pločio, su stotimis Kaune ir Panevėžyje. Geležinkelio linijos aprūpinimui elektros energija kas 1 km yra numatoma įrengti transformatorines. Geležinkelio linijos elektrifikacijai numatomos pastatyti elektros traukos pastotės.
Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., 2 valandų intervalu. Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki 6.00 val. Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis
Šioje PAV ataskaitoje poveikis aplinkai dėl numatomo planuoti Lokomotyvų bei vagonų aptarnavimo centro (toliau – LVAC) ir 1435 mm pločio vėžės kelyno veiklų nevertinamas. Šių objektų poveikis numatomas vertinti kitų projektų metu. Pradėjęs rengti LVAC ir 1435 mm pločio vėžės kelyno projektus, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“) visuomenę informuos nustatyta tvarka.
Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-01 raštu Nr. (28.1)-A4-1134 priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą alternatyvą Nr. 1, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius minėto sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas.
 
 
 
10 priedas. Poveikio aplinkai vertinimo brėžinys:
 
16 priedas. „Triukšmo sklaidos žemėlapiai“ su triukšmo mažinimo priemonėmis:
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 patvirtino specialųjį planą.
Nutarimas dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios.
Rengimo pradžios data: 2014-11-27
TPD rūšis: Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ specialusis planas
BŪSENA: Baigtas. Įsigaliojo.
Registracijos TPD registre Nr.: T00079723
Registracijos data: 2017-01-23

Specialiojo plano konkretizuotų bendrųjų sprendinių ataskaitą peržiūrėti galima čia: Konkretizuotų bendrųjų sprendinių aiškinamasis raštas.

1 priedas. Specialiojo plano konkretizuotų bendrųjų sprendinių situacijos schema (1 lapas2 lapas3 lapas);

2 priedas. Specialiojo plano pagrindinį brėžinį ir lapų išdėstymo schemą peržiūrėti galima čia:

     Lapų išdėstymo schema.
     Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. teritorijos:
     1 lapas2 lapas.
     Jonavos r. sav. teritorija
     2 lapas3 lapas4 lapas5 lapas6 lapas7 lapas8 lapas9 lapas10 lapas.
     Kėdainių r. sav. teritorija
     10 lapas11 lapas12 lapas13 lapas.
     Panevėžio r. sav. teritorija
     13 lapas14 lapas15 lapas16 lapas17 lapas18 lapas19 lapas20 lapas21 lapas22 lapas
     Pasvalio r. sav. teritorija
     23 lapas24 lapas25 lapas26 lapas27 lapas28 lapas29 lapas30 lapas31 lapas32 lapas.