Apie projektą / Raida

 • 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamentas ir Europos Taryba patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą. Šiame sąraše 27-uoju numeriu įtrauktas Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelio projektas „Rail Baltica“.
 • 2007 m. liepos mėnesį Lietuva, Latvija ir Estija parengė ir suderino įgyvendinimo veiksmų grafikus, šioms veikloms įgyvendinti pateikė paraiškas TEN-T finansinei paramai gauti pagal 2007–2013 metų laikotarpio programą.
 • 2007 EK pozicija, kad dėl potencialiai ilgų žemės paėmimo terminų naujai linijai ir finansinės krizės, pirmu etapu Lietuvoje turėtų būti pastatyta 1435 mm linija iki Kauno ant esamos 1520 mm geležinkelio linijos sankasos nepriklausomai nuo to, kad maksimalus greitis siektų 120 km/h.
 • 2009 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, planą. Šiuo planu siūloma europinę vėžę nutiesti palei esamą plačiąją vėžę, o kur negalima – nutiesti sugretintą europinę vėžę.
 • 2010 m. Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos transporto ministrai ir ES Viceprezidentas pasirašė bendrą memorandumą, kuriuo išreiškė politinę valią tęsti projektą „Rail Baltica”. Lietuva šiuo memorandumu patvirtino savo įsipareigojimą atlikti visus projekto įgyvendinimo darbus, numatytus LR Vyriausybės patvirtintame veiksmų plane. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino projektą „Rail Baltica“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu.
 • 2011 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas pripažino projektą „Rail Baltica“ ypatingos valstybinės svarbos projektu.
 • 2014 m. sausio 23 d. įkurta specialios paskirties dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė UAB „Rail Baltica statyba“, kuri yra bendros Baltijos šalių įmonės, kuruojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininkė.
 • 2014 m. spalio 28 d. Baltijos šalys pasirašė sutartį, kuria Rygoje įsteigta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių įmonė „RB Rail AS“. Baltijos šalys valdys po trečdalį bendrovės „RB Rail“ akcijų. Svarbiausiems sprendimams priimti bus būtinas visų trijų valstybių paskirtų atstovų–valdymo organų narių pritarimas. Įmonė prižiūrės, kaip kiekvienoje šalyje įgyvendinamos projekto procedūros, koordinuos projekto eigą ir teiks administravimo paslaugas. Lietuvos interesams bendroje įmonėje atstovaus „Lietuvos geležinkelių“ dukterinė bendrovė „Rail Baltica statyba“.
 • Pagal EK pozicija patikslinami RB TEN T projektai ir LRV sprendimu patvirtinimas Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, planas , pagal kurį RB nuo PL/LT iki Kauno statoma ant esamos 1520 mm geležinkelio sankasos. Darbai baigti 2015 m. rudenį.
 • Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 31 d. sudarė susitarimą dėl projekto „Rail Baltica“ plėtros, ratifikuotą Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XIII-664, kuriame nustatytas tikslas visose Baltijos šalyse Projektą įgyvendinti iki 2026 m.
 • Europos Komisija 2018 m. spalio 26 d. priėmė įgyvendinimo sprendimą Nr. (ES) 2018/1723 (OL 2018 L 287, p. 32), kuriame įtvirtinti siektini tarpiniai Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų terminai.

Aktualūs dokumentai:

 1. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010
 2. Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 371 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 371 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“